گروههای پژوهشی مؤسسه:

- گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای

- گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی روستایی و عشایری

- گروه پژوهشی مطالعات محیطی و ارزیابی توان اکولوژیک

- گروه پژوهشی سنجش از دور و GIS .

- گروه پژوهشی مخاطرات طبیعی و انسانی

- گروه پژوهشی مطالعات ژئوپلتیکی

-گروه پژوهشی مطالعات و برنامه ریزی آمایش سرزمین

- گروه پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی کلان شهر تهران