نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

سردبیر: دکتر کرمت اله زیاری

مدیر مسئول: دکتر مهران مقصودی

مدیر داخلی: دکتر سعید زنگنه

بدنبال رشد روزافزون گرایش­ها و رشته­های علوم جغرافیایی نیاز به مجله مستقلی، در حوزه جغرافیای شهری احساس گردید و در این رابطه مجوز انتشار این نشریه در سال 1392 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم دریافت گردید.