رئیس موسسسه:
دکتر عباس رجائی

کارشناسان موسسه :

ـ شهناز سادات حیات شاهی، کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، کارشناس تحقیقات جغرافیایی موسسه جغرافیا

ـ منصور رضاعلی، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، کارشناس تحقیقات جغرافیایی و مدیر داخلی مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی

 

 

 

اعضای هیئت علمی

-   دکتر  کرامت  الله  زیاری،    متخصص  در  برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-   دکتر احمد پوراحمد، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-   دکتر مهدی قرخلو، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-   دکتر حسین حاتمی نژاد، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-   دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا

-   دکتر حسنعلی فرجی سبکبار، متخصص در Gis و برنامه ریزی روستایی

-   دکتر محمدرضا رضوانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا

-   دکتر مجبتی یمانی، متخصص در ژئومورفولوژی و جغرافیا

-   دکتر سیدعلی بدری، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا

 -  دکتر محمد سلمانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و محیط زیست

-  دکتر فضیله خانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا

-  دکتر مرجان بدیعی، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

-  دکتر رسول افضلی، متخصص در علوم سیاسی و ژئوپلیتیک

-   دکتر قاسم عزیزی، متخصص در اقلیم

-  دکتر مجبتی یمانی، متخصص در ژئومورفولوژی

-  دکتر ابراهیم مقیمی، متخصص در ژئومورفولوژی

- دکتر محسن رنجبران متخصص رسوب شناسی

--  دکترمنصور جعفر بیگلو، متخصص در ژئومورفولوژی

-   دکتر حسین محمدی، متخصص در اقلیم

-  دکتر فرامرز خوش اخلاق، متخصص در اقلیم

-  دکتر زهرا پیشگاهی فرد، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

-  دکتر سید کاظم علوی پناه، متخصص در سنجش از دور و GIS

-  دکتر عباس احمدی، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

-  دکتر علی رضا دربان آستانه، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا

-  دکتر علی درویشی بلورانی، متخصص در سنجش از دور و GIS

-  دکتر یاشار ذکی، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

-  دکتر علی اکبر شمسی پور، متخصص در اقلیم

-  دکتر سید محمد زمان زاده، متخصص در ژئومورفولوژی

-  دکتر بهادر زارعی، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

-  دکتر مصطفی کریمی احمدآباد، متخصص در اقلیم

- دکتر ابوالقاسم گورابی، متخصص در ژئومورفولوژی

- دکتر سعید بازگیر، متخصص در اقلیم

- دکتر کیومرث یزدانپناه، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

- دکتر سید موسی حسینی، متخصص در اقلیم شناسی

- دکتر محمد واثق، متخصص در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

- دکتر فرشاد امیراصلانی، متخصص در سنجش از دور و GIS

- دکتر سعید زنگنه شهرکی، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای

- دکتر سید محمد زمان زاده ، متخصص در زمین شناس

- دکتر نجمه سامانی نیسانی ،متخصص GIS

-دکتر آرا تومانیان ،متخصص GIS

-دکتر سعید حمزه ،متخصص سنجش از دور 

-  دکتر علی مدرس متخصص در شهرسازی از دانشگاه کالیفرنیای امریکا

-  دکتر علی عسگری، متخصص در شهرسازی و محیط زیست شهری از دانشگاه یورک کانادا

-  دکتر وحید محمودی، متخصص در اقتصاد از دانشگاه تهرن

-  دکتر سعید گیوه چی، متخصص در برنامه ریزی شهری و محیط زیست

-  دکتر محمد میره، متخصص در جغرفیا و برنامه ریزی شهری

-  تعداد 50 دانشجوی دکتری در برنامه ریزی شهری و روستایی و اقلیم و ژئومورفولوژی

-  تعداد یکصد دانشجوی کارشناسی ارشد در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، و برنامه ریزی روستایی، توریسم و گردشگری