طرح های در دست اجرا طرح های در دست اجرا

-انجام پژوهش و مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی شهرستانهای خرم اباد و دوره چگنی(استان لرستان) -کارفرما : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان بهار  1397

-انجام پژوهش وارزیابی پتاسیل لرزه خیزی و فعالیته های تکتو نیکی سامانه های گسلی استان قم با استفاده از شاخص های ژئومورفیک - کارفرما : استانداری قم بهار 1397

-تهیه نقشه های اقلیمی کاربردی در مقیاس 1:250000 از مناطق مرزی غرب ایران به همراه پایگاه داده های مکانی در محیط نرم افزاری - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-اطلس نقشه های ژئومورفولوژی پوششی ایران در مقیاس 1:500000 با اولویت شیت های مرزی به تعداد  44 شیت - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-طرح هادی روستای هدف گردشگری روستای زیارت پیرچوگان از توابع شهرستان رودان کارفرما: بنیاد مسکن استان هرمزگان

-تهیه طرح هادی روستای بن کوه  از توابع شهرستان بندرلنگه 

-طرح پژوهشی پتانسیل لرزه خیزی گسل دهشیر - کارفرما:سازمان جغرافیایی وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

-انجام خدمات نقشه برداری به مقیاس 1:500 پارک جنگلی سرخه حصار - کارفرما:شهرداری منطقه 13  تهران

-تایید فنی پروژه طرح تفضیلی شهر قزوین - کارفرما :سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین