نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

پژوهش های جغرافیای انسانی

سردبیر: دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مدیر مسئول: دکتر مهران مقصودی

مدیر داخلی: دکترمنصور رضاعلی

جهت حفظ و ارائه گزارشات طرحهای پژوهشی موسسة جغرافیا و همچنین انعکاس گزارش­های جغرافیایی سایر محققین جغرافیا در سراسر کشور اعم از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، موسسه جغرافیا از بدو تاسیس (سال 1340) مبادرت به انتشار مجله علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «پژوهش­های جغرافیایی» نموده است. از ابتدای پاییز 1387 و طبق اعلام رسمی کمیسیون نشریات وزارت علوم (نامه شماره 3/1676 مورخ 8/3/87) مجله پژوهش­های جغرافیایی در قالب دو فصلنامه مجزا و دارای درجه علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی» و «مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی» منتشر شده است.