نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

Natural Environment Change

سردبیر: دکتر مهران مقصودی

مدیر مسئول: دکتر مجتبی یمانی

مدیر داخلی: دکتر سید محمد زمان زاده

نیاز روزافزون تعامل با مجامع علمی دنیا و همچنین توسعة روزافزون علوم جغرافیایی، انتشار یک نشریه تخصصی در حوزه تغییرات محیط طبیعی به زبان انگلیسی را گریز ناپذیر نموده است.

مجله Natural Environment change در سال 1393 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و کمیسیون نشریات علمی دانشگاه تهران مجوز انتشار دریافت نمود. بدلیل انگلیسی بودن مجله، هیئت تحریریه آن نیز از  اساتید مجرب خارجی و داخلی تشکیل گردیده است. در حال حاضر اولین شماره  مجله انتشار یافته است.