نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش آذین، ساختمان شماره 1 دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، کدپستی: 1417854151

شماره تماس: 61112902

پست الکترونیکی: geoinstitute@ut.ac.ir