نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه دکترزرین کوب ، ساختمان شماره 1 دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، کدپستی: 1417854151 صندوق پستی:14155-4665

 

شماره تماس: 61112902

شماره فکس:66974059

پست الکترونیکی: geoinstitute@ut.ac.ir