نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر محمدتقی رهنمایی

استاد دکتر رهنمایی در سال 1323 در هشتپر تالش بدنیا آمدند. استاد دکترای خودرا در سال 1979 از دانشگاه فیلیپین ماربورگ آلمان دریافت نمودند. ایشان پس ازبازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول به تدریس گردیدند. استاد از پیشگامان توسعه گردشگری، جغرافیا و توریسم در ایران میباشند، و دارای ده ها مقاله تحقیقی و کتاب در زمینههای تخصصی شهرسازی و توریسم میباشند از جمله:

- کتاب مبانی کشورشناسی

- کتاب توانهای محیطی ایران

- کتاب گیالن

- کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی