نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی شهرسازی و مدیریت بحران شهری با محوریت حکمروایی خوب شهری در تاریخ 6 تیرماه 1398 در شهرستان گلوگاه برگزار شد.

کارگاه آموزشی شهرسازی و مدیریت بحران شهری با محوریت حکمروایی خوب شهری در تاریخ 6 تیرماه 1398 در شهرستان گلوگاه برگزار شد.


کارگاه آموزشی شهرسازی و مدیریت بحران شهری با محوریت حکمروایی خوب شهری در تاریخ 6 تیرماه 1398 در شهرستان گلوگاه برگزار شد.