نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری


 

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

سردبیر: دکتر احمد پوراحمد

مدیر مسئول: دکتر مهران مقصودی

مدیر داخلی: دکتر سعید زنگنه

بدنبال رشد روزافزون گرایش­ها و رشته­های علوم جغرافیایی نیاز به مجله مستقلی، در حوزه جغرافیای شهری احساس گردید و در این رابطه مجوز انتشار این نشریه در سال 1392 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم دریافت گردید.