نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضای موسسه جغرافیا با ریس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی در موسسه جغرافیا

نشست اعضای موسسه جغرافیا با ریس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی در موسسه جغرافیا


نشست اعضای موسسه جغرافیا با ریس مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی در موسسه جغرافیا در تاریخ شنبه 8 اردیبهشت1397 برگزار گردید در این جلسه در مورد همکاری های علمی مشترک وبرگزاری سمینارهای تخصصی بحث و تبادل نظر به عمل امد