نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر و کارکنان

مدیر و کارکنان


رئیس موسسسه:
دکتر مهران مقصودی

کارشناسان موسسه :
آقای منصور رضاعلی مدیر داخلی مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی
سرکار خانم شهنازالسادات حیات شاهی کارشناس موسسه
آقای رضا علی یاری کارشناس مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی
آقای داود حسن زاده کارشناس پژوهشی موسسه جغرافیا

اعضای هیئت علمی
۱٫ دکتر کرامت الله زیاری، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای،
۲٫ دکتر احمد پوراحمد، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
۳٫ دکتر مهدی قرخلو، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
۴٫ دکتر حسین حاتمی نژاد، متخصص در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
۵٫ دکتر فرانک سیف الدینی، متخصص در شهرسازی
۶٫ دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا
۷٫ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار، متخصص در Gis و برنامه ریزی روستایی
۸٫ دکتر محمدرضا رضوانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا
۹٫ دکتر مجبتی یمانی، متخصص در ژئومورفولوژی و جغرافیا
۱۰٫ دکتر سیدعلی بدری، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا
۱۱٫ دکتر محمد سلمانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و محیط زیست
۱۲٫ دکتر فضیله خانی، متخصص در برنامه ریزی روستایی و جغرافیا
۱۳٫ دکتر مرجان بدیعی، متخصص در جغرافیای سیاسی
۱۴٫ دکتر رسول افضلی، متخصص در علوم سیاسی
۱۵٫ دکتر قاسم عزیزی، متخصص در اقلیم
۱۶٫ دکتر مجبتی یمانی، متخصص در ژئومورفولوژی
۱۷٫ دکتر ابراهیم مقیمی، متخصص در ژئومورفولوژی
۱۸٫ دکتر حسین محمدی، متخصص در اقلیم
۱۹٫ دکتر فرامرز خوش اخلاق، متخصص در اقلیم
۲۰٫ دکتر زهرا پیشگاهی فرد، متخصص در جغرافیای سیاسی
۲۱٫ دکتر سید کاظم علوی پناه، متخصص در سنجش از دور و GIS
22. تعداد یکصد دانشجوی کارشناسی ارشد در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، و برنامه ریزی روستایی، توریسم و گردشگری
۲۳٫ تعداد ۵۰ دانشجوی دکتری در برنامه ریزی شهری و روستایی و اقلیم و ژئومورفولوژی
۲۴٫ دکتر علی مدرس متخصص در شهرسازی از دانشگاه کالیفرنیای امریکا
۲۵٫ دکتر علی عسگری، متخصص در شهرسازی و محیط زیست شهری از دانشگاه یورک کانادا
۲۶٫ دکتر وحید محمودی، متخصص در اقتصاد از دانشگاه تهرن
۲۷٫ دکتر سعید گیوه چی، متخصص در برنامه ریزی شهری و محیط زیست
۲۸٫ دکتر محمد میره، متخصص در جغرفیا و برنامه ریزی شهری
۲۹٫ بامشاد یغمایی،کارشناس ارشد و متخصص در GIS و سنجش از دور
۳۰٫ لاله سامع سیاهکلرودی، کارشناس ارشد و متخصص در پژوهشهای اجتماعی