نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش گلوگاه تشکیل شد.

دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش گلوگاه تشکیل شد.


دومین جلسه شورای سیاست گذاری همایش گلوگاه تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص محورهای همایش، تشکیل کمیته‌های اجرایی همایش و شرح وظایف هر یک تصمیمات لازم اخذ گردید