نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک موسسه جغرافیا و پژوهشکده سوانح طبیعی به منظور همکاری های متقابل در زمینه بحران ها و سوانح طبیعی کشور

برگزاری جلسه مشترک موسسه جغرافیا و پژوهشکده سوانح طبیعی به منظور همکاری های متقابل در زمینه بحران ها و سوانح طبیعی کشور