نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست شورای سیاست گذاری همایش فرصت ها، چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418

اولین نشست شورای سیاست گذاری همایش فرصت ها، چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418


اولین نشست شورای سیاست گذاری همایش فرصت ها، چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418
در این جلسه عنوان و محورهای همایش مطرح و پس از بحث و بررسی های پیرامون آن، موارد مورد تصویب قرار گرفتند.