نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا

آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا


آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ 
گفت و گو 
با آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده
موضوع؛  تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا
دبیر نشست: آقای دکتر رضا منصوری
به نشانی اینستاگرام :
Geographyinstitute.ut
یکشنبه  ۲۲ اسفند ماه ، ساعت ۱۹