نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساسنامه

اساسنامه


طبق اساسنامه جدید, مؤسسه جغرافیا وابسته به دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است که با هدف انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی در زمینه علوم جغرافیایی و کشورشناسی و به منظور پاسخگویی به نیازهای کنونی, ساختار تشکیلاتی جدیدی برای آن در نظر گرفته شده‌است. بر این اساس, مؤسسه شامل گروه های پژوهشی زیر می‌باشد:

الف) گروه پژوهشی مطالعات وبرنامه ریزی شهری و منطقه‌ای
ب) گروه پژوهشی مطالعات روستایی و عشایری
ج) گروه پژوهشی مطالعات محیطی و ارزیابی توان اکولوژیک
د) گروه پژوهشی سنجش از دور و GIS .
ه) گروه پژوهشیمخاطرات طبیعی وانسانی
ر) گروه پژوهشی مطالعات ژئوپلیتیکی
ز) گروه پژوهشی مطالعات وبرنامه ریزی آمایش سرزمین