نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

استاد دکتر مهدی قرخلو
استاد دکتر مهدی قرخلو در سال 1330 در استان فارس دیده به جهان گشودند. ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شیراز گذرانده و لیسانس خود را با گرایش اقتصادی از دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران دریافت نمودند.
 
بیشتر:
دکتری جغرافیای شهری را با تخصص درGIS از دانشگاه اوتاوا کانادا در سال 1375 گذرانده و پس از بازگشت در گروه جغرافیا به تدریس و تحقیق پرداختند. استاد دارای دهها مقاله، سخنرانی ،طرح پژوهشی و کتاب میباشند. تعدادی از آثار و تالیفات ایشان به شرح ذیل است:
-مهاجرت و اسکان عشایر
-کاربرد کامپیوتر در جغرافیا
 در شهر و منطقهARC GISکاربرد نرم افزار-
ایشان علاوه بر زبان فارسی به زبان های انگلیسی، ترکی، فرانسه و عربی آشنایی و تسلط دارند و علاوه بر تدریس و تحقیق سالها معاونت مالی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا را بر عهده داشته اند.