نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر فرج الله محمودی 
استاد دکتر فرج الله محمودی در سال 1309 در شهر سنندج بدنیا آ مدند. در سال 1340از دانشگاه تهران لیسانس خود را در رشته جغرافیا کسب نموده و در سال 1346 مو فق به دریافت دکتری خود در رشته ژئومرفولوژی از دانشگاه سوربن فرانسه گردیدند. ایشان شاگرد بالفضل دکتر احمد مستوفی از شاخصترین چهره های علمی در مرفولوژی بودند. استاد کتابها و مقاالت علمی – پژوهشی 
بسیاری از خود به یادگار نهادند از جمله : 
- شبکه آبهای روان دشت لوت
- ژئومرفولوژی ساختمانی 
- ژئومرفولوژی دینامیک 
- ژئومرفولوژی اقلیمی
استاد در سال 1381 به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند.