نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر شاهپور گودرزی نژاد

استاد دکتر گودرزی نژاد در سال 1303 در گرگان متولد گردید. استاد لیسانس تاریخ و جغرافیا در سال 1330 از دانشگاه تهران با احراز رتبه اول دریافت نمودند. فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه تنسی آمریکا در سال 1335 احراز در سال   1965

میلادی گواهی تخصصی ژئومرولوژی مناطق خشک را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کردند. از سال 1341 بمدت 35 سال در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و درگروه جغرافیا به تدریس و پژوهش اشتغال داشتند. استاد مدتی نیز ریاست موسسه جغرافیا را عهدهدار بودند. استاد دارای ده ها مقاله و کتابهای تخصصی میباشند از

جمله:

- کتاب جغرافیا، ترکیبی نو (کتاب سال )

- کتاب سفرنامه پارتینجر