نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

دکتر جمشید جداری عیوضی

استاد دکتر عیوضی در سال 1316 در تبریز متولد گردید. ایشان مدرک کارشناسی تاریخ و جغرافیا را از دانشگاه تبریز در سال 1345 دریافت نموند و دکتری جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومرفولوژی) را از دانشگاه استانبول احراز نمودند. استاد دارای مقاالت و کتابهای زیادی در زمینه های ت خصصی جغرافیا میباشند از جمله:

- کتاب جغرافیای آبها

- کتاب نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا

- کتاب اصول کارتوگرافی

- کتاب ژئو مرفولوژی ایران

استاد سالهای پربرکت خویش را در دانشگاه تهران به سمت استادی مشغول بکاربودند. ایشان در سال 1399 دار فانی را وداع نمودند. یادشان گرا می باد.