اساسنامه

طبق اساسنامه جدید, مؤسسه جغرافیا وابسته به دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران است که با هدف انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی در زمینه علوم جغرافیایی و کشورشناسی و به منظور پاسخگویی به نیازهای کنونی, ساختار تشکیلاتی جدیدی برای آن در نظر گرفته شده‌است. بر این اساس, مؤسسه شامل گروه های پژوهشی زیر می‌باشد:

الف) گروه پژوهشی مطالعات وبرنامه ریزی شهری و منطقه‌ای
ب) گروه پژوهشی مطالعات روستایی و عشایری
ج) گروه پژوهشی مطالعات محیطی و ارزیابی توان اکولوژیک
د) گروه پژوهشی سنجش از دور و GIS .
ه) گروه پژوهشیمخاطرات طبیعی وانسانی
ر) گروه پژوهشی مطالعات ژئوپلیتیکی
ز) گروه پژوهشی مطالعات وبرنامه ریزی آمایش سرزمین