طرح های در دست اجرا طرح های در دست اجرا

-تایید فنی پروژه طرح تفضیلی شهر قزوین

-تهیه 6 برگ نقشه اقلیمی کاربردی در مقیاس 1:250000 از مناطق مرزی غرب ایران به همراه پایگاه داده های مکانی در محیط نرم افزاری

-اطلس نقشه های ژئومورفولوژی پوششی ایران در مقیاس 1:500000 با اولویت شیت های مرزی به تعداد  44 شیت

- مطالعه و تهیه شناسنامه روستای گردشگری هماگ استان هرمزگان

-تهیه طرح هادی روستای گلشن  از توابع شهرستان بندرلنگه

-طرح هادی روستای هدف گردشگری روستای زیارت پیرچوگان از توابع شهرستان رودان

-تهیه طرح هادی روستای بن کوه  از توابع شهرستان بندرلنگه 

-طرح تهیه پرونده ثبت جهانی لوت

-طرح پژوهشی پتانسیل لرزه خیزی گسل دهشیر